اطلاعيه جامعه دندانسازان ايران در مورد کنگره سال 1394

اطلاعيه جامعه دندانسازان ايران

جامعه دندانسازان ايران(NGO)تنها متولي صنفي لابراتواري پروتزهاي دنداني، مطابق بااهداف عالي صنفي و در راستاي سياست هاي درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، بمنظور تسهيل و تسريع در آموزش علمي و به روزرساني دانش و تكنيك هاي ساخت پروتز دندان تا كنون 5 سمينار و بيست و سه كنگره علمي و دوره هاي بازآموزي را با همكاري مسئولين و اساتيد و مربيان با شايستگي برگزار نمود .

اين جامعه برغم تلاش هاي صادقانه ، همكاري و مشاركت با مسئولين محترم براي ارتقاي همكاريهاي گروهي تيم پروتز دندان متشكل از (بخش هاي كلينيكي و لابراتواري)، متأسفانه شاهد تهاجم با اغراض خاص در ابعاد گوناگون به رشته پروتز دندان است. جهت آگاهي بيشتر ذيلاً بدانها اشاره مي شود .

1-برخلاف صريح برنامه چشم انداز 20 ساله كشور سطح تحصيلي كارشناسي پيوسته پروتز دندان به دوره كارداني تنزل داده مي شود و به علل اتخاذ چنين تصميمات هيچ گونه پاسخي جز سكوت و بي اعتنائي نمي شود.

2- براي برگزاري كنگره هاي علمي و دوره هاي بازآموزي با هدف تضعيف جامعه دندانسازان ايران مانع تراشي و اختلال ايجاد مي كنند.

3- با شايعه سازي مبني بر تأسيس انجمنهاي دندانسازي، و بقصد موازي كاري با جامعه دندانسازان ايران در برخي استانها همكاران را دچار ترديد نموده و به آن دامن مي زنند

4- در اجراي قوانين و مقررات با هدف ادامه وضعيت نابساماني دندانسازي كشور ايجاد اختلال و كندي مي كنند

5- آشكارا از برخي قوانين و مقررات و بكارگيري ترفندهاي گوناگون به قصد ايجاد نگراني، دودلي و بهره گيري از سياستهاي پشت پرده با هدف تفرقه افكني و جلوگيري از ادامه اتحاد بين گروه هاي دندانسازي كشور سوء استفاده مي شود .  

 با توجه به توطئه ها و فريبكاريهاي أخير كه منافع ملي و صنفي كليه لابراتوارهاي پروتز دندان اعم از فردي و گروهي را تهديد مي كند، بدينوسيله اعلام مي شود برگزاري هر گونه كنگره لابراتواري پروتز دندان از جمله كنگره منتسب به مجله دندانسازان حرفه اي (27 تا 29 آبان 94 در هتل المپيك) ، مخالف و مغاير با اهداف و مصالح صنفي دندانسازي كشور است. مؤكداً از كليه همكاران درخواست مي شود با اعلام تحريم و خودداري از هر گونه همكاري و ثبت نام، با كنگره فوق الذكر همبستگي و اتحاد صنفي را در راستاي منافع ملي و تأمين امنيت شغلي تقويت نموده، از اقتدارو عزت صنفي جامعه دندانسازان ايران پاسداري نماييم .  

هيأت مديره جامعه دندانسازان ايران