آئين نامه تأسيس لابراتوار پروتز هاي دنداني
 
 1- لابراتوار پروتزهاي دنداني به محلي اطلاق مي شودكه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي پس از اخذ مجوز قانوني جهت ساخـت انواع پروتزهاي دنداني متحرك و ثابت و اپلاينس ( دستگاه هاي كمكي داير مي گردد) .


2- مجوز تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني براي متقاضيان فارغ التحصيل رشته كارداني تكنسين پروتزهاي دنداني صادر مي گردد .


تبصره 1 : براي متقاضياني كه داراي مدرك تكنسين تجربي لابراتوار دنداني قانون مصوب 1364 مي باشند نيز درصورت تائيد صلاحيت پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 2 : براي فارغ التحصيل ديپلم پروتزهاي دنداني هنرستان تربيت تكنسين پروتز دنداني دانشگاه شهيد بهشتي نيز پروانه تأسيس صادر مي گردد .
تبصره 3 : به آن عده از دارندگان پروانه مجوز تبصره 5 (بهدار تجربي دندان و كمك دندانپزشكان تجربي ) كه متقاضي تأسيس لابراتوار باشند در صورت تائيدصلاحيت مشروط به تحويل پروانه هاي مذكور ‘ تعهد به عدم ارتباط با بيمار، پروانه تأسيس داده خواهد شد .
تبصره 4 : براي كمك تكنسين هاي دندانسازي تجربي سال 54 كه داراي پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پـزشكـي باشد نيـز پروانـه تأسيس صادر مي گردد .
 
3- براي هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت فقط مجوز تأسيس يك لابراتوار صادر مي گردد .
 
شرح وظايف مؤسس لابراتوار
 
1- حفظ رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي ، حرفه اي در محيط كار
2- رعايت كامل اصول بهداشتي و كنترل عفونت هماهنگ با دندانپزشك معالج
3- ساخت انواع پروتزهاي متحرك و ثابت و اپلاينس هاي دهان و فك و صورت ( براساس نوع مجوز صادر شده )
4- تأسيس و تدارك تجهيزات و لوازم مورد نياز
5- تأسيس كادر فني واجدالشرايط در لابراتوار مطابق با شرايط شاغلان فني
6- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات علمي و فني دندان پزشك معالج
7- اجرا و رعايت كليه مقررات ، ضوابط ، دستورالعمل هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
8- رعايت اصول ايمني بهداشت محيط و حرفه در محل كار مانند استفاده از سمعك ‘ عينك محافظ و دستكش هنگام كار
9- ثبت سوابق براي كليه سفارشات دندان پزشكان و مراكز درماني دندان پزشكي طرف قرارداد
10- نظارت بر مراحل مختلف طراحي ، ساخت و حفظ اصول علمي و فني
11- نظارت كامل بر تهيه و مصرف مواد لابراتواري
12- تطبيق وسيله ساخته شده با دستور كار ( دستورالعمل ) دندان پزشك معالج
13- نظارت بر عملكرد پرسنل بخش و آموزش حين خدمت آنها


4- مجوز كار لابراتوار پروتزهاي دنداني قابل واگذاري به غير نمي باشد .


5- هرگونه تغيير و انتقال محل لابراتوار بايد پس از كسب نظر از دانشگاه مربوطه باشد .
 
تبصره : هرگونه تغيير در شاغلان فني با توجه به رعايت فصل سوم آئين نامه مي بايست بلافاصله به اطلاع دانشگاه مربوطه رسانده شود .


6- در صورتي كه مسئول لابراتـوار بـه دلايلي موجه قصد تعطيل و انحلال لابراتوار را داشته باشد بايستي مراتب به اطلاع دانشگاه مربوطه اعلام گردد .


7- لابراتوار بـه هيچ وجه حق پذيرش مستقيم بيمار ( از قبيل پذيرش بيمار، معاينه ، امتحان پروتز ، تطبيق رنگ دندان ها قالب گيري و ... ) را ندارد .


8- نصب پروانه تأسيس و كارت شاغلين فني در محل لابراتوار الزامي است .


9- لابراتوار پروتزهاي دنداني بايد فاقد هرگونه تجهيزات غير ضروري مانند صندلي و يونيت دندانپزشكي باشند در غير اين صورت مشمول فصل چهارم آئين نامه تخلفات مي گردند .


10- لابراتوار پروتزهاي دنداني مي بايست تابلوي مربوطه را مطابق با شرايط كه در ذيل اعلام مي گردد نصب نمايند .


- ابعاد تابلو 70 * 50 سانتي متر بدون تصوير باشد .
- عنوان تابلو مي بايست مطابق با پروانه تأسيس باشد .


11- تهيه برگ دستور کار لابراتوار


12- تهيه مهر لابراتوار برابر مندرجات پروانه تاسيس به ابعاد 5/1*4
 
تبصره : استفاده از عناوين اضافي كه در پروانه تأسيس ذكر نگرديده ممنوع مي باشد .
 
13- لابراتوارپروتزهاي دنداني ملزم به رعايت مشخصات فني استانداردومطلوب ، تجهيزات وملزومات فني لازم مي باشند .


1-13- لابراتوار از نور كافي برخوردار و از نظر بهداشتي مطلوب باشد .
2-13- لابراتوار از تهويه كافي برخوردار باشد .
3-13- كف و ديوار لابراتوار قابل شستشو و ضدعفوني كردن باشد .
4-13- قسمت هاي مختلف لابراتوار ( اتاق پروتز ثابت ، كرم كبالت ، گ‍چ ريزي و مفل گذاري و پرداخت و ... ) در صورت فعاليت مي بايست به صورت مجزا در نظر گرفته شود .


14- در صورتي كـه مسئول لابراتوار پروتز هاي دنداني از ضوابط و مقررات آئين نامه تخطي نمايد به شرح ذيل اقدام خواهد شد .


1-14- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسي محل توسط دانشگاه علوم پزشكي ذي ربط .
2-14- اخطار كتبي توسط دانشگاه علوم پزشكي ذيربط
3-1


4- لغو موقت پروانه كار و تعطيلي لابراتوار به مدت يك تا سه ماه توسط دانشگاه با هماهنگي مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها
4-14- لغو دائم پروانه كار و تعطيل دائمي لابراتوار توسط مشاور محترم معاون سلامت و رئيس اداره امور پروانه ها


15- با متخلفيني كه در امور درماني دندان پزشكي دخالت نمايد براساس تبصره 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مواد خوردني و آشاميدني برخورد خواهد شد .


16- اعتبار پروانه تأسيس لابراتوار پروتزهاي دنداني 2 سال بوده و تمديد آن منوط به شركت در دوره بازآموزي اداره سلامت دهان و دندان مي باشد .
 
مراحل صدور مجوزهاي قانوني
 
الف ) مدارك مورد نياز :


1- ارائه درخواست كتبي امضاء شده متقاضي كه به امضاي معاونت درمان و مديريت درمان رسيده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد .


تبصره : جهت متقاضيان شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه ضروري است درخواست از طريق شبكه بهداشت و درمان مربوطه ارائه گردد .


2- تكميل فرم هاي مربوطه (فرم ها پس ازارائه درخواست توسط واحدصدورپروانه ها به متقاضي تحويل داده مي شود ).
3- ارائه يكي از مدارك زير :
- اصل گواهي نامه كارداني پروتزهاي دنداني ( گواهي پايان طرح يا عدم نياز به همراه تائيديه اداره كل )
- اصل مدرك كار دندان سازان ( كمك تكنسين تجربي دندانسازي سال 1354 )
- تكنسين تجربي لابراتوار سال 1364
- ديپلم پروتز دنداني شهيد بهشتي 1354
- مجوز تبصره 5
- بهدار تجربي دندان
- كمك دندان پزشك تجربي
4- اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت
5- 4 قطعه عكس 4 * 3
6- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
7- گواهي عدم اعتياد
8- تصوير كامل صفحات شناسنامه
9- تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان ( براي فارغ التصيلان دانشگاهي)
10- اصل و كپي و كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت و صحت سلامت
11- اصل و كپي گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري جهت مستخدمين دولت
12- ارائه تصوير يا شماره کد ملي


توضيح : در خصوص گواهي عدم سوء پيشينه كيفري و گواهي عدم اعتياد وکارت بهداشتي مكاتبه از طريق دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك فوق توسط متقاضي انجام مي پذيرد . بديهي است پي گيري در مورد وصول پاسخ گواهي ها به عهده متقاضي مي باشد .
 
ب ) پس از تكميل مدارك پرونده جهت تائيدواخذ شماره رديف اختصاصي به اداره سلامت دهان و دندان ارسال مي گردد .


ج ) پس از تائيد مدارك ، كارشناسي از مكان لابراتوار و تجهيزات توسط كارشناسان دانشگاه انجام مي پذيرد .

 
د ) در صورت تائيد مكان و تجهيزات لابراتوار، مدارك مشروحه ذيل توسط متقاضي به واحد صدور پروانه ها ارائه مي گردد .


- سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر با ذكر پلاك ثبتي


- فيش بانكي طبق دستورالعمل مربوطه (مبلغ وشماره حساب از طريق کارشناسان واحد صدور پروانه ها به متقاضي اعلام خواهد گرديد،مبالغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد).


ه ) صدور پروانه تأسيس لابراتوار پروتز دندان

 
و ) تحويل پروانه صادر شده به متقاضي
 
توضيح : پروانه تأسيس فقط به متقاضي تحويل داده مي شود .

 با تشکر از جناب آقای رامین احمدی عزیز