شناسنامه

این بخش به منظور معرفی و دسترسی بهتر به اشخاص ، شرکت ها و مراکز آموزشی و کلیه مواردی که به حیطه فعالیت پروتز های دندانی مربوط می شود طراحی و پیاده سازی شده است . شما در این قسمت می توانید به صورت مفصل به معرفی خود بپردازید، فعالیت های خود را بیان کنید و یک بازار کار جدید ایجاد نمایید، می توانید افتخارات و مدارک عالیه خود را به نمایش بگذارید تا دیگران جهت کار و مراودت های کاری با اعتماد بیشتری به شما مراجعه کنند. و در نهایت اطلاعات تماس خود را به همراه نشانگر نقشه گوگل برای دسترسی بیشتر و بهتر در اختیار همگان قرار دهید.

ثبت اطلاعات شناسنامه